អំពី​​យើង

យើង​ជា​នរណា?

Establish by end of 2020, AsurRaa is a technology agency that creates customized high-performance tech solutions for both minor and major projects. We focus on scalability and well-designed software for our customers by using the latest technology to ensure the best quality for the client, all in order to help them realize their business vision. Over the year. we have developed an extensive and complete projects. And we have demonstrated experience in full life cycle software development, including business requirement gathering, system analysis, design, development, testing/quality assurance, implementation, documentation, and deployment of highly scalable distributed systems.

0 +
ក្រុម
0 +
គម្រោង
0 +
ផលិតផល

ហេតុអ្វីជួលយើង?

ផ្ដោត​ទៅលើ
អាជីវកម្ម

ផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ លើការរីកចម្រើនអាជីវកម្ម។យើងធ្វើឱ្យប្រាកដថាក្រុមរបស់យើង បំពេញតាមតម្រូវការអាជីវកម្មពិតប្រាកដ និងផ្តល់នូវការប្រឹក្សាអំពីការរីក ចម្រើនរបស់អ្នក។

ច្នៃប្រឌិត
បច្ចេកវិទ្យា

យើងជ្រើសរើសបច្ចេកវិទ្យានិង រៀបគម្រោងអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានល្អបំផុត ។អាចជួយសន្សំសំចៃ បង្កើនល្បឿនដំនើរការ និងអាចទុកចិត្តបាន។

ច្នៃប្រឌិត
ទេពកោសល្យ

យើងជាយុវជនដែលមានគំនិត ច្នៃប្រឌិត ជាមួយបទពិសោធន៍ ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។ យើង​មាន​ចក្ខុវិស័យ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​នូវ​កម្មវិធី​ល្អ​ បំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។