គម្រោងរបស់យើ់ង

Krubkrong

Krubkrong គឺជា SAAS ដែលផ្តល់នូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុក និងសារពើភ័ណ្ឌដែលមានតម្លៃសមរម្យដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដ៏ងាយស្រួល កត់ត្រាការលក់បានត្រឹមត្រូវ និងរក្សាទិន្នន័យបានរហូត។
View App

Krubkrong

View App

PICO POS (Coming Soon)

PICO POS គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ដំណោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់សម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន និងហាងកាហ្វេ។

Thakvika App (Coming Soon)

កម្មវិធី Thakvika ដែលឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់អ្នក

Yeakk (Coming Soon)

Ksephal (Coming Soon)

PICO POS (Comming soon)

Thakvika App (Coming Soon)