ក្រុម​របស់​យើង

យើង​ជា​នរណា

ក្រុមឆ្នៃប្រឌិតនៅពី ក្រោយAsurRaa

ទស្សនវិស័យ​របស់​យើ​ង

ពួកយើងជឿថាបច្ចេកវិទ្យាជាអ្វីដែលមានតម្លៃក្នុងសតវត្សនេះ យើងបានបង្កើតសេវាកម្ម ផលិតផលដោយប្រសិទ្ទិភាព និងភាពរលូន តាមប្រភេទអាជីវកម្ម ដើម្បីផ្តល់ភាព រីកចម្រើននិងភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន

បេ​សកម្ម​របស់​យើង

ដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជម្រុញ ការរីកចម្រើនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើប។

CEO

CTO & System
Architecture
Project
Manager
Senior Frontend
Developer
Senior Frontend
Developer
Senior Web design
Developer
Senior Backend
Developer
team - Vibol

Vibol

Senior Mobile
Developer

Junior Frontend
Developer

Junior Frontend
Developer

Junior Mobile
Developer

Junior Backend
Developer